Algemene voorwaarden cursussen Leonie Winkel, geboortecoach (nader te noemen wij/ons)

1. Algemeen

1.1 De algemene cursusvoorwaarden zijn van toepassing op de cursussen van Leonie Winkel, geboortecoach

1.2 Onder docent wordt verstaan de docent werkzaam bij Leonie Winkel, geboortecoach.

1.3 Onder cursist wordt verstaan de zwangere vrouw/moeder en haar partner. Onder partner wordt verstaan de persoon die de zwangere/moeder ondersteunt tijdens de geboorte/consult/massageles.

1.4 De zwangerschapscursus van Leonie Winkel een cursus ter voorbereiding op de geboorte. Deze cursus vervangt geen therapie. De babymassagecursus en de draagcursus is een cursus ter bevordering van de hechtingsrelatie tussen verzorger en kind. Deze cursus vervangt geen therapie.

2. De cursus

2.1 Op www.leoniewinkel.com staan de cursusvormen, cursusdata en tijden. Deze data zijn onder voorbehoud van voldoende aanmeldingen. Bij onvoldoende aanmeldingen, minder dan 3 stellen, zal de cursus verplaatst worden. Indien hier sprake van is krijgt de cursist hierover bericht. De cursist kan er dan ook voor kiezen de cursus in een andere vorm te volgen.

2.2 Wanneer de cursist geen bericht ontvangt gaat de cursus door op de afgesproken data.

3. Inschrijving

3.1 Inschrijving voor de cursus gebeurt via het boekingssysteem op de website www.leoniewinkel.com

3.2 Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst verwerkt en wanneer een groep vol is, kan deze niet meer geboekt worden.

3.3 Wanneer een cursusgroep vol is, kan de cursist op de reservelijst geplaatst worden voor die groep. Indien een andere groep passend is voor de cursist kan zij zich daar op inschrijven en bij uitval van iemand uit de eerste groepskeuze, krijgt de cursist hier bericht van.

4. Correspondentie

4.1 Correspondentie verloopt via email. Bij wijziging van e-mailadres, dit graag zo spoedig mogelijk doorgeven per email via leoniewinkel@hotmail.com

4.2 Wanneer een cursist een les op de geplande cursusdatum niet kan bijwonen, kan deze alleen wanner daar ruimte voor is bij een andere groep ingehaald worden.

4.3 Wanneer de cursist een les op de geplande cursusdatum niet kan bijwonen en er is geen ruimte voor inhalen in een andere groep, dan is er de mogelijkheid tot het plannen van een privéles. De kosten voor zo’n les bedragen 100 euro inclusief BTW en vinden plaatst bij ofwel de cursist thuis, ofwel op de cursuslocatie op een samen overeengekomen moment. De cursist kan geen cursusgeld terugkrijgen voor niet gevolgde lessen.

5. Aansprakelijkheid

5.1 Wij, of de docent werkzaam bij ons, is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade aan en/of verlies van persoonlijke eigendommen welke door de cursist naar de cursus worden meegenomen, dan wel schade of letsel dat ontstaat tijdens of na het volgen van de cursus.

5.2 Medische conditie van de cursist. De cursist dient zelf in te schatten of deelname aan de cursus mogelijk is. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele ongemakken of aandoeningen veroorzaakt door de medische conditie van de cursist.

6. Betaling

6.1 Na aanmelding en betaling via de webshop of factuur ontvangt de cursist een ontvangstbevestiging. Aanmelden verplicht tot betalen. Wanneer er sprake is van vergoeding kan via leoniewinkel@hotmail.com  een factuur voor de verzekering aangevraagd worden, na het afronden van de cursus.

7. Annulering door de cursist

7.1 Wanneer de cursist door omstandigheden niet kan deelnemen aan de cursus dient zij ons hiervan direct op de hoogte te brengen. Bij annulering tot vier weken voor aanvang van de cursus wordt € 25,- administratiekosten gerekend. Dit wordt in mindering gebracht op het betaalde cursusgeld. Het resterende bedrag wordt geretourneerd. Vanaf vier weken tot drie weken voor aanvang van de cursus is 50% van het cursusbedrag verschuldigd. Daarna is het volledige cursusbedrag verschuldigd. Volledige restitutie van het cursusgeld kan enkel geschieden wanneer één van onderstaande uitzonderingen het geval is:

  • Indien de cursist prematuur (voor 37 wkn zwangerschap) bevalt vóór de start van de eerste cursusdag.
  • Wanneer de cursist om medische redenen aan haar als persoon, niet deel kan nemen aan de cursus en er geen mogelijkheid is om middels skype de les op afstand bij te wonen (het tonen van een verklaring van de arts/verloskundige is verplicht).
  • Wanneer een andere cursist de plek inneemt voor de start van de cursus (dit kan dus soms vlak voor de start van de cursus pas duidelijk zijn).

8. Annulering door Leonie Winkel

8.1 Leonie Winkel behoudt zich het recht voor om de cursus te annuleren of op te schuiven bij onvoldoende inschrijvingen of in geval van overmacht. De cursist wordt hierover uiteraard bericht. Het eventueel betaalde cursusgeld kan in dit geval worden geretourneerd, of in overleg in depot worden gehouden voor een opvolgende cursusperiode.

8.2 Mocht een les niet doorgaan door ziekte van de docent of andere overmacht, dan zorgt Leonie Winkel dat de les op een ander tijdstip plaats vindt. Leonie Winkel zal zich te allen tijde inspannen om de cursist de mogelijkheid te bieden de cursus alsnog te volgen.

9. Vertrouwelijkheid

9.1 De docent zal de door de cursist verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen.

10. Tarieven

10.1 De tarieven van de cursus zijn te vinden op de website www.leoniewinkel.com. De verantwoordelijkheid voor het aanvragen van de vergoeding bij de zorgverzekeraar ligt bij de cursist.

11. Klachten

11.1 Een cursist kan een klacht per e-mail indienen bij leoniewinkel@hotmail.com

11.2 Een klacht wordt altijd binnen 14 dagen behandeld.

Vastgesteld door Leonie Winkel, april 2020